Okazuje się, że właściciele działek letniskowych i ogródków działkowych wcale nie mają łatwego życia. Miejsca ich wypoczynku na ogół nie są skanalizowane, a potrzeby w końcu załatwiać gdzieś trzeba. Jakie jest wyjście z tej sytuacji? Czy obowiązujące w Polsce przepisy w ogóle poruszają tę kwestię?

Ubikacja na działce - jak rozwiązać ten problem?

Warto pamiętać o tym, że załatwianie potrzeb na własnej działce w nieodpowiedni sposób jest niezgodne z prawem. Dodatkowo może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia nie tylko samych działkowiczów, ale i okolicznych mieszkańców. Działki na ogół nie są skanalizowane. W takim przypadku wszystkie bakterie i pasożyty z wychodka wędrują wprost w glebę. Tymczasem odchody człowieka nie mogą dostać się do gleby, na której uprawiane są warzywa i owocowe, gdyż grozi to zarażeniem się pasożytami.Rzadkie są z kolei sytuacje, gdy właściciele działek tworzą na swojej posesji toalety z zamkniętym odpływem i regularnie wywożą nieczystości w odpowiednie miejsca. Przydomowe oczyszczalnie są bardzo drogie, niejednokrotnie droższe niż sama działka. Również koszt utrzymania szamba jest w tym przypadku wysoki, a poza tym wymaga wyłożenia sporych pieniędzy na start. Na ogół działkowicze decydują się na konstrukcje prowizoryczne, a więc dobrze znane sławojki. Za sprawą takich latryn z dziurą w ziemi wszystkie nieczystości zostają na działce. Warto przy tym pamiętać o sprawdzeniu poziomu wód gruntowych, gdyż podczas mocnych opadów deszczu całość może wypłynąć na powierzchnię. Taki zbiornik należy też dobrze zabezpieczyć, aby nic nie przedostało się do gruntu, co jak wspomniano wyżej jest niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Stanowi to zagrożenie pod kątem epidemiologicznym. Jeszcze innym, stosowanym często rozwiązaniem, są ubikacje turystyczne. Jednak cechują się one małą pojemnością. Poza tym trzeba je regularnie wywozić, co dla wielu osób stanowi problem.

Toalety na działce a obowiązujące przepisy

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe czy zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin powinny posiadać nieprzepuszczalne dno i ściany i być przykryte szczelnie z zamykanym otworem. Odpowietrzanie powinno być przy tym wyprowadzone minimum 0,5 m nad poziom terenu.Istnieją też pewne ograniczenia względem odległości od różnego rodzaju obiektów. Zbiorniki na nieczystości nie mogą znajdować się więc bliżej niż 15 m od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi czy magazynów spożywczych. Należy też zachować odpowiednią odległość od sąsiedniej działki (7,5 m). Nikt w końcu nie chce mieć toalety pod nosem. W takim miejscu tworzą się nieprzyjemne zapachy i skupiska przenoszących choroby owadów, które bytują na nieczystościach.

Toalety przenośne optymalne rozwiązanie

Na działkach całkiem dobrym rozwiązaniem wydają się być toalety przenośne, wynajmowane na dany okres czasu. Można je zamówić od firmy wypożyczającej np. tylko na okres letni, gdy na działce spędza się najwięcej czasu. Odpada wówczas problem wywozu nieczystości czy mycia kabiny. Wszystkim zajmuje się odpowiednia firma świadcząca usługi wynajmu i serwisu przenośnych toalet wc. Przy tym wszystko jest zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Sprawdź aktualne ceny wynajmu toalety na działkę oferowane przez dostawców z Polski.

W tym celu wpisz dokładną lokalizację Twojej działki w wyszukiwarce na górze strony, wybierz rodzaj serwisu i kliknij "Wyszukaj Oferty". Możesz także sprawdzić przykładowe ceny wybierając miasto z poniższej listy. Już nie musisz nigdzie dzwonić, za sprawą jednego kliknięcia wyświetlisz i porównasz ceny od kilku dostawców z wybranego regionu. Prościej się nie da...

Zbiór przepisów prawnych regulujących posiadanie WC na działce

§ 34. Warunki stosowania zbiorników na nieczystości ciekłe

1. Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być sytuowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich sytuowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz na terenach zalewowych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zbiorników na nieczystości ciekłe, dla których została wydana decyzja na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.) lub na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).”;

§ 35 Warunki techniczne zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, doły ustępów nieskanalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

§ 36 Odległość urządzeń sanitarno-gospodarczych

1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3powinna wynosić co najmniej:

a) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych – 15 m,

b) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 7,5 m.

2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości, o których mowa w ust. 1, powinny wynosić co najmniej:

a) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej,

b) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.

3. Odległości pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej:

a) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 30 m,

b) od granicy działki sąsiedniej – 7,5 m,

c) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 10 m.

4. Właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, może ustalić dla działek budowlanych położonych przy zabudowanych działkach sąsiednich odległości mniejsze niż określone w ust. 1 i 2.

5. Kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe oraz doły ustępowe mogą być sytuowane w odległości mniejszej niż 2 m od granicy, w tym także przy granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, pod warunkiem zachowania odległości określonych w § 31 i § 36.

6. Odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 50 m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy przyjmować zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyjętej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

§ 37 Usytuowanie przepływowych, szczelnych osadników podziemnych

Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.

§ 38 Usytuowanie osadników błota, łapaczy olejów, neutralizatorów ścieków

Odległość osadników błota, łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu, neutralizatorów ścieków i innych podobnych zbiorników od okien otwieralnych i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej 5 m, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.